top of page
glass-jar-full-money-front-decreasing-stacked-coins-against-white-background.jpg

בעמותה שלנו 77 מתנדבים בעלי נשמה התורמים את זמנם, מרצם ואפילו את רכביהם לטובת המשפחות שאנו מאמצים. כל המתנדבים שלנו כמובן עובדים ללא תמורה כספית אך עם תמורה של סיפוק נפשי ורוחני. בנוסף אליהם העמותה שלנו מעסיקה שתי פונקציות בשכר: מנהלת העמותה ומגייסת הכספים.

מכאן שמכל 1 שקל הנתרם לעמותה, 0.07 אג' הולך להוצאות שכר ויתרת הסכום של 0.93 אג' הולך ישירות לצלחת. זה היחס הכספי אצלנו וזו רמת היעילות שבה אנו פועלים כדי להבטיח שהתרומה שלכם אכן משיגה את יעדה.

אישור גופים ציבוריים

אישור ניהול תקין

סעיף 46

אישור לצורך ניכוי מס

bottom of page